Co to jest dochód?

Co to jest dochód?Dochód jest miarą tego, ile pieniędzy zarabiasz w ciągu roku. Jest to całkowita kwota pieniędzy, którą zarabiasz przed opodatkowaniem, potrąceniami i innymi korektami.

Definicja dochodu to całkowita kwota pieniędzy, którą ktoś zarabia w ciągu roku lub w innym okresie, przed dokonaniem jakichkolwiek potrąceń. Dochód może być mierzony jako kwota bezwzględna lub jako proporcja produkcji (np. dochód na mieszkańca).

Co to znaczy mieć dochód: Mieć dochód oznacza otrzymywanie wynagrodzenia za wykonaną pracę, zwykle w wymiarze godzinowym lub tygodniowym. Ludzie, którzy mają dochody, mogą kupować towary i usługi od innych, co oznacza, że mają bogactwo.

Dochód a przychód

Pojęcia bardzo do siebie podobne, często w mowie potocznej używane zamiennie lub przypadkowo, choć jest to niepoprawne. Ponieważ wbrew pozorom, pomiędzy dochodem a przychodem istnieją znaczne różnice. Warto o tym wiedzieć, gdyż dotyczy całej społeczności, która wykonuje pracę. Zachęcam do poznania podstawowych różnic pomiędzy przychodem a dochodem. Oraz zgłębienia wiedzy na temat tych pojęć.

Przychód

Co to jest przychód? Z definicji jest to określenie księgowe, oznaczające należne wartości lub korzyści materialne z prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanej osobiście, pracy na podstawie stosunku służbowego lub pracy, pracy nakładczej a także spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym również z jej sprzedaży; w konkretnym okresie rozliczeniowym na przykład miesiącu. Mówiąc najprościej określa się go jako łączną wartość, którą uzyskuje się ze sprzedaży dóbr, czyli usług lub towarów netto (zatem bez podatku VAT).

Jest wpływem określonych wartości lub korzyści materialnych, wynikających z wykonania wszelkiego rodzaju pracy (własnej albo gospodarczej działalności lub stosunku pracy). Należy od nich, czyli od przychodów, zapłacić podatek dochodowy. Przychód przedsiębiorstwa to, dokładnie określając, wszystkie przypływy, które uzyskuje się wykonując usługę, dopiero na tej podstawie oblicza się podatek dochodowy za każdy miesiąc i wykazuje się go w Urzędzie Skarbowym.

Zatem sam przychód to wszystkie należności, wynikające z ofiarowanej usługi lub sprzedaży, przed odliczeniem podatków. Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że za przychód z działalności uznaje się również: wpłaty wszelkiego zysku na konto w banku lub na rachunek oszczędnościowy, ale także dotacje, dopłaty, subwencje albo świadczenia, które osoba ta uzyskała na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków.

Dochód

Co to jest dochód? 

Stanowi on podstawową kategorię ekonomiczną. Ujmując w najprostszy sposób: dochód jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Zatem dochodem będzie zawsze kwota, która pozostaje po odliczeniu podatków i kosztów oraz składek emerytalnych i zdrowotnych. Jeśli nie jest się właścicielem zakładu, firmy i tym podobne - przychód zawsze będzie wyższy od kosztów uzyskania, gdyż taki jest charakter wynagrodzenia za pracę. Kiedy prowadzi się własną działalność, może dojść do sytuacji, gdy koszty przewyższą przychody i wtedy nie ma dochodu, tylko strata.

Dodatkowo dochód dzielimy na dochód netto oraz brutto. I tu także często zdarzają się problemy z różnicowaniem obydwu.

Jeśli podpisuje się umowę o pracę ma się do czynienia z dochodem brutto - czyli wynagrodzeniem całkowitym, jest to kwota zapisana w umowie o pracę, w wysokości przed pomniejszeniem o wymagane podatki oraz składki.

Natomiast dochód netto - to potocznie mówiąc, ten "na rękę" (to, co wpłynie na konto pracownika), czyli otrzymany w wyniku odjęcia od dochodu całkowitego (brutto, zapisanego w umowie) wszelkich należnych składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych) oraz zdrowotnych i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przychód a dochód:

Czym różni się przychód od dochodu?

Podsumowując i konkretyzując wyraźne różnice pomiędzy tymi dwoma sformułowaniami:

Dochód jest kwotą, którą przedsiębiorca lub pracownik uzyskują jako swój zarobek, po opłaceniu należnych prawnie składek, podatków i kosztów. O tyle, o ile dla pracownika, który podpisał z firmą/pracodawcą umowę, zawsze jest to taka sama kwota (nie biorąc pod uwagę premii itp.), dla przedsiębiorcy nie zawsze tak jest, a nawet zdarzają się sytuacje, kiedy zamiast dochodu ponosi on straty. Przychód to kwota, która jest zawarta w umowie pracownika przed odjęciem kosztów składek i podatków, a w przypadku przedsiębiorcy wszystkie wpływy z wykonanych usług bądź sprzedaży, zanim zostaną od nich odliczone wszystkie należne prawnie koszty, podatki i składki.

Jeszcze bardziej uogólniając i upraszczając: Dochód to kwota, którą ostatecznie otrzymujemy. Przychód to kwota początkowa, z której musimy się rozliczyć.

Jak dochód wpływa na Ciebie i Twoje życie

Ilość pieniędzy, które zarobisz, może wpłynąć na jakość twojego życia, ale niekoniecznie decyduje o tym, ile będziesz miał szczęścia.

Na szczęście i jakość życia wpływa wiele czynników. Ilość zarobionych pieniędzy to tylko jeden czynnik w równaniu.

Jak dochód wpływa na jakość życia

Jakość życia jest pojęciem subiektywnym, a ilość zarabianych pieniędzy niekoniecznie koreluje z dobrą jakością życia.

Idea work-life balance jest również subiektywna i może być inna dla każdej osoby.dochód

Ile średnio zarabiają ludzie w różnych krajach?

Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających zarabianie jest kraj, w którym mieszka. Średnia pensja w USA jest znacznie wyższa niż średnia pensja w Kanadzie.

Średnia pensja w USA wynosi 59 471 USD rocznie. Średnia pensja w Kanadzie wynosi 51 611 CAD rocznie. Różnicę tę można wytłumaczyć wieloma czynnikami, takimi jak koszty życia, podatki i tempo wzrostu gospodarczego.

Co oznacza dla ciebie dochód

Dochód jest ważnym czynnikiem w życiu. Pomaga żyć lepszym życiem. Możesz kupić to, czego potrzebujesz i cieszyć się tym, czego chcesz. Twój dochód jest również miarą twojego sukcesu w życiu. Ważne jest, aby zrozumieć, co oznacza dla Ciebie dochód i jak może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.