trzynastka do końca marcaTrzynastka wypłacana jest pracownikom jednostek sfery budżetowej. Do trzynastki mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Warunkiem otrzymania trzynastki w pełnej wysokości jest przepracowanie u pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik pracuje krócej niż 12 miesięcy, prawo do trzynastki nabywa w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Warunek, pracownik musi pracować u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy.